top of page

Konwent Przewodniczących Komisji Międzyzakładowych


W dniach 6-7 czerwca 2022 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie konwentu Przewodniczących Komisji Międzyzakładowych Organizacji Międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji.


W posiedzeniu udział wzięli Przewodniczący Komisji Międzyzakładowych:

Mirosław Soboń – OM NSZZ „Solidarność” FiPP Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Krzysztof Potaczek – OM NSZZ „Solidarność” FiPP z/s w Kluczborku

Jacek Łukasik – OM NSZZ „Solidarność” FiPP Województwa Małopolskiego

Krzysztof Sadowski – OM NSZZ „Solidarność” FiPP Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Aleksander Krzywniak – OM NSZZ „Solidarność” FiPP Region Pomorze Zachodnie

Rafał Bielecki – OM NSZZ „Solidarność” FiPP Region Warmińsko-Mazurski

Marcin Pawlus – OM NSZZ „Solidarność” FiPP Województwa Podkarpackiego

Bartłomiej Gorzelańczyk – OM NSZZ „Solidarność” FiPP Województwa Wielkopolskiego

Radosław Szymański – OM NSZZ „Solidarność” FiPP Województwa Mazowieckiego

oraz


Artur Głód i Jacek Kozdrój - Z-cy Przewodniczącego KM OM NSZZ „Solidarność” FiPP Województwa Podkarpackiego


I. PODWYŻKI 2023

W trakcie obrad Przewodniczący omawiali obecna sytuację płacową funkcjonariuszy i pracowników Policji w dobie szalejącej inflacji i zawirowań gospodarczych oraz międzynarodowej sytuacji politycznej. Zgodnie stwierdzono, że postulaty zgłoszone przez m.in. NSZZ „Solidarność” dotyczącą podwyżki płac w sferze budżetowej w wysokości 20% oraz pensji minimalnej w wysokości 490 zł od 1 stycznia 2023 r. oraz 250 zł od 1 lipca 2023 r. posiada mocne uzasadnienie we wskaźnikach ekonomicznych. Jednocześnie zwrócono uwagę, że podwyżki dla funkcjonariuszy przewidziane w ustawie modernizacyjnej zostały już wypłacone w obecnym roku i nie przewidziano w ustawie kolejnych podwyżek.

W związku z tym Przewodniczący stwierdzili, że jednym z najważniejszych zadań na chwilę obecną jest wyegzekwowanie na Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby wywiązał się z par. 1 ust. 2 porozumienia z 24 września 2021 roku, w którym ustalono, że w przypadku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w latach 2023-2025 FUNKCJONARIUSZE otrzymają podwyżki uposażeń na poziomie tego wzrostu. Mając negatywne doświadczenia, co do rzetelności wywiązywania się przez stronę rządową z wszystkich zobowiązań zawartych w porozumieniu z 2018 liczymy, że tym razem Policjanci nie zostaną oszukani. Do tego należy dodać skandalicznie niskie wynagrodzenia pracowników policji, które na wielu stanowiskach, są na poziomie urzędowej pensji minimalnej, co przy stawianych wymaganiach w postaci wykształcenia, zawodowego doświadczenia, jakości pracy, zaangażowania i dyspozycyjności, ociera się o groteskę.


II. PRÓBA DELEGALIZACJI POLICYJNGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Kolejnym punktem obrad była szczegółowa informacja przedstawiona przez Rafała Bieleckiego - Przewodniczącego z OM NSZZ „Solidarność” FiPP Region Warmińsko-Mazurski, dotycząca nieuznawania działającego związku NSZZ „Solidarność” w garnizonie Warmińsko-Mazurskim przez stronę służbową tj. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie i podległych mu Komendantów Miejskich/Powiatowych. Zachowanie takie znajduje odzwierciedlenie w artykule na portalu Interia.pl dotyczącego zablokowania przeprowadzenia zbiórek przez OM NSZZ „Solidarność” FiPP na rzecz uchodźców z Ukrainy. Postawa prezentowana przez kierownictwo garnizonu Warmińsko-Mazurskiego, która podważa legalność działania OM NSZZ „Solidarność” FiPP Regionu Warmińsko-Mazurskiego przypomina czasy PRL, gdzie za wszelką cenę chciano nie dopuścić do zarejestrowania, a następnie do delegalizacji związków zawodowych nie przychylnych władzy.

Przewodniczący jednoznacznie potępili takie działania i wspólnie przygotowali informację dla władz krajowych NSZZ „Solidarność”, aby niezwłocznie włączyła się i poprzez pilne spotkanie z MSWiA, doprowadziła do zaprzestania szkalowania związku i utrudniania prowadzenia działalności na rzecz swoich członków oraz pozostałych funkcjonariuszy i pracowników policji.


III. KRAJOWA SEKCJA

W drugim dniu posiedzenia w/w Przewodniczący spotkali się z członkami Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w osobach:

Tadeusz Majchrowicz – Zastępcą Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,

Ewa Zydorek – Sekretarz Prezydium KK, Przewodnicząca Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność”

oraz

Bartłomiej Mickiewicz – Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych, Przewodniczący Krajowej Sekcji Państwowej Straży Pożarnej NSZZ „Solidarność”,

Głównym tematem spotkania było omówienie procedury dotyczącej przeprowadzenia wyborów władz statutowych Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”. Z uwagi na ważne wydarzenia w życiu politycznym, gospodarczym uzgodniono, że wybory powinny odbyć się najpóźniej do końca lipca 2022 r.

Następnie Przewodniczący przekazali informację, dotyczącą problemów związanych z działalnością OM NSZZ „Solidarność” FiPP Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Bartłomiej Mickiewicz zapewnił o pełnym wsparciu i pomocy ze strony Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych, a Tadeusz Majchrowicz poprosił o kolejne informacje, gdyby potrzebna była interwencja ze strony Komisji Krajowej.


IV. PROGRAM DLA KRAJOWEJ SEKCJI

Kolejnym punktem obrad było przygotowanie przez Przewodniczących ramowego programu – postulatów na najbliższy okres, który będzie podstawą programu Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”. Wypracowane ramowe założenia dotyczą m. in.:


- skutecznego a nie pozorowanego przeciwdziałania mobbingowi,

stałych podwyżek dla funkcjonariuszy i pracowników Policji w ramach powiązania budżetu Policji z PKB,

- jasne określenie stosowania ustawy o Policji lub Kodeksu Pracy, w szczególności w zakresie służby w niedziele i święta oraz dodatku za pracę na nocnej zmianie,

wypełnienie obietnic wyborczych tj. powrót do dawnego systemu emerytalnego z przed 2013 roku,

- wpisanie pracowników Korpusu Służby Cywilnej do ustawy o Policji, aby mogli zastąpić funkcjonariuszy na etatach nie wymagających uprawnień do używania ŚPB lub broni.

ujednolicenie i dostosowanie siatki płac i ścieżki kariery w zależności od zajmowanego stanowiska, kompetencji, rozpoczęcie prac nad reformą Policji.


V. SPOTKANIE Z POSŁEM

Na zakończenie do siedziby „S” w Warszawie przybył poseł Patryk Wicher. Podczas spotkania przewodniczący przekazali posłowi opracowane założenia, wymienili się uwagami dotyczącymi funkcjonowania Policji, różnic płacowych pomiędzy służbami mundurowi i podkreśli jaką role w ostatnich dwóch latach odegrała Policja, w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego podczas pandemii, kryzysu migracyjnego prowadzonego przez władzę Białorusi oraz wojny w Ukrainie. Obie strony ustaliły, że potrzebne jest kolejne spotkanie, ale w szerszym gronie parlamentarzystów, którzy zasiadają w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Kommentare


bottom of page