top of page

II Konwent Prezydiów Komisji Międzyzakładowych

W dniach 3-5 lutego 2022 r. w Ustroniu, odbył się II Konwent Prezydiów Komisji Międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji. W obradach udział wzięli przedstawiciele z 7 organizacji międzyzakładowych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Małopolskiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Śląskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Zachodniopomorskiego.Tematy obrad:
I. Wybory Władz Krajowych


Głównym tematem obrad było utworzenie Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”. Na podstawie przekazanych uchwał inicjujących, przez Przewodniczących Komisji Międzyzakładowych obecnych podczas obrad, potwierdzono wolę zawiązania Krajowej Sekcji oraz ustalono, że aktualna liczba członków związku przekroczyła wymaganą statutem liczbę 1000 członków potrzebnych do założenia Krajowej Sekcji. Na podstawie zebranych danych, liczba członków Organizacji Międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji po zaledwie kilku miesiącach działalności wynosi już 1306 osób i jest to tendencja ciągle rosnąca.
W związku z powyższym zostało przeprowadzone posiedzenie Przewodniczących Komisji Międzyzakładowych, którzy na podstawie kompletnych dokumentów wybrali Tymczasową Radę Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” w skład w której weszli przedstawiciele wszystkich organizacji inicjujących powstanie krajowej sekcji w następujących składzie:
1. Rafał Bielecki


2. Agnieszka Cabak-Dawicka


3. Piotr Dźwigała


4. Tomasz Jurczyk


5. Grzegorz Kołaczek


6. Jacek Kozdrój


7. Aleksander Krzywniak


8. Jacek Łukasik


9. Szymon Pakuła


10. Krzysztof Potaczek


11. Michał Romanowski


12. Krzysztof Sadowski


13. Mirosław Soboń


14. Arkadiusz Stefaniak


15. Marcin Strzymiński


16. Łukasz Wiśniewski


17. Bartłomiej Wójcik
Ze swojego grona Rada Tymczasowa Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” wyznaczyła Prezydium w składzie:
1. Mirosław Soboń – Przewodniczący Rady Tymczasowej


2. Krzysztof Potaczek – Zastępca Przewodniczącego Rady Tymczasowej


3. Jacek Łukasik – Sekretarz Rady Tymczasowej
Dzięki dokonanym wyborom powyższe Rada Tymczasowa może rozpocząć procedurę rejestracji Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”.Na zdjęcie od lewej:


Mirosław Soboń, dr Krzysztof Potaczek, Jacek Łukasik - Sekretarz Rady Tymczasowej
II. Działalność Organizacji Międzyzakładowych


Przedstawiciele Organizacji omówili bieżąca sytuację dotycząca działalności w regionach. Wskazano przede wszystkim na problemy w relacjach pomiędzy Organizacjami a Pracodawcami, którzy nie potrafią zaakceptować lub dostosować swoich procedur do sytuacji, w której powstał nowy związek zawodowy, który oczekuje realizacji zapisów ustawy o związkach zawodowych. Omówiona została kwestia przedstawicieli związku między innymi w Komisjach Socjalnych, Komisjach BHP, Koleżeńskich Kasach Oszczędnościowo Pożyczkowych, Komisjach powoływanych przez Komendantów / Pracodawców, w składach których wymagany jest przedstawiciel związku zawodowego. Zwrócono uwagę, na potrzebę wyegzekwowania od poszczególnych pracodawców, bezwzględnej konieczności opiniowania przez nasze organizacje związkowe, zasad wydatkowania środków budżetowych na cele osobowe.
III. Ochrona prawna


Poruszona została kwestia ochrony prawnej działaczy związków oraz wsparcia przez Regiony Solidarności w zapewnieniu prawników reprezentujących i broniących funkcjonariuszy i pracowników Policji. Uczestnicy wskazali na różnorodność pomocy prawnej z jakiej mogą skorzystać członkowie związku. W zależności od województwa, są to zewnętrzne kancelarie lub etatowi prawnicy zatrudnieni w biurach Solidarności. Uzgodniono, że przy okazji spotkania z przedstawicielami Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, będzie poruszana kwestia ujednolicenia sposobu zapewnienia pomocy prawnej członkom związku.
IV. Współpraca z MSWiA i KGP


W związku z powstaniem Rady Tymczasowej Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”, uczestnicy spotkania uzgodnili, że kolejnym ważnym punktem podczas spotkania z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”, będzie przekazanie informacji o braku współpracy pomiędzy MSWiA oraz KGP z NSZZ „Solidarność”, w tym szczególnie brak przesyłania projektów aktów prawnych do zaopiniowania przez związek działający w strukturach Policji podlegającej MSWiA, którego to członków akty prawne te dotyczą w bezpośredni sposób.
V. Zmiany w Policji


Uczestnicy obrad po dyskusji dotyczącej aktualnej ustawy modernizacyjnej, przedstawionych projektów rozporządzeń dotyczącej podwyżki, zmian w zaszeregowaniu na grupach, wprowadzeniu szkoleń dotyczących awansu na poszczególne korpusy oraz istniejących inicjatyw w Internecie dotyczących zmian systemie wynagrodzeń w Policji stwierdzili, że powyższe propozycje i wchodzące zmiany prawne, będą stanowiły punkt wyjścia do przygotowania dokumentów kompleksowej Reformy Policji.
VI. Szkolenie


Podczas konwentu odbyło się także szkolenie przedstawicieli nowo powstałych organizacji z zakresu prowadzenia finansów w organizacji oraz przepisów ustawy o związkach zawodowych.
W podsumowaniu Konwentu ustalono, że kolejnym etapem będącym naturalną konsekwencją naszego działania, będzie spotkanie z Prezydium Komisji Krajowej w trakcie, którego opracowana będzie strategia rozwoju struktur NSZZ Solidarność w Policji na terenie całego kraju. Omówione też zostaną bieżące problemy z poszczególnych jednostek, regionów w tym przede wszystkim zachowania pracodawców noszące znamiona utrudniania prowadzenia działalności związkowej. Wszyscy reprezentanci zgodzili się na określenie sytuacji finansowej i propozycji podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych, jako skandaliczne, zagrażające odejściu z policji dużej grupy osób dobrze wykształconych z dużym doświadczeniem zawodowym. Sprawa ta będzie jedną z priorytetowych przy opracowywaniu planu Reformy Policji.

留言


bottom of page